آینه های مخصوصی طراحی شده است که با کمک  آن می توان از وضع سلامتی خود در 6 ماه آینده اطلاع پیدا کرد.

آینه های سلامتی به کمک PHA (دستیار سلامت شخصی) و همچنین چند webcam  اطلاعات مربوط به بدن را جمع آوری کرده و قیافه خودتان را در روزهای آینده به شما نشان می دهد!