اگر اطلاعات بیشتری در مورد این فضانورد می خواهید بدانید

به آدرس های زیر مراجعه کنید

  یادداشهای روزانه به زبان انگلیسی

 سایت رسمی به زبان فارسی