بزودی در مورد توابع پردازش تصویر نرم افزار متلب مطالبی رو خواهم نوشت.