با استفاده از دستور imread  می توان هر تصویری را در متلب به صورت یک ماتریس خواند.

;('A=imread('pic-home.jpg 

imshow(A) 

نوع فایل تصویر می تواند jpg، gif،tiff و ... باشد.

با دستور imshow  می توان تصویر خوانده شده را به نمایش در آورد.