خیلی سادس من ترجمه می کنم شما می خونید . منتظر من باشید