در این سیستم تصویر بر روی صفحه نمایش داده می شود که قابلیت تحرک دارد. حرکت این صفحه متناسب با حرکت سر شخص سخنران است.  

هدف از این ابداع حقیقی تر کردن محاوره های ویدیو کنفرانسی است.  

در این سیستم سعی شده تا اندازه تصویر پخش شده به اندازه واقعی نزدیک باشد تا برای بیننده تصویر پخش شده واقعی تر جلوه کند. 

شرکت تولید کننده این محصول یک شرک ژاپنی با نام  NTT است.  

برای توضیحات بیشتر به زبان انگلیسی کلیک کنید.