این ربات مانند کودکان قبل از راه رفتن کامل  چهار دست و پا راه می رود. این ربات ساخته یک دانشگاه آلمانی است.  

 

 

 

آقای حسینی رباتی رو به من معرفی کردن که زیاد نمی خوام در موردش چیزی بنویسم. 

این لینک رو ببینید