با سلام    

امروز دوشنبه 8/12/90 کلاس های جبرانی الکترونیک 1 تشکیل نخواهد شد.