این ربات مانند کودکان قبل از راه رفتن کامل  چهار دست و پا راه می رود. این ربات ساخته یک دانشگاه آلمانی است.